Beyond Retro SWE - Butiksmedarbetare (Sales Associate)Vårt Bolag:

Välkommen till Beyond Retro! Vi är hem till ett passionerat all-star-team av vintage- och modeexperter som är engagerade i återvinning och samtidigt levererar en unik upplevelse till våra moderiktiga kunder över hela Sverige, Storbritannien och globalt med beyondretro.com. Vi erbjuder en unik karriärväg definierad av kreativitet och kantad av spännande, originellt  mode från hela världen.

Vår kultur:

På Beyond Retro vill vi uppmuntra dig  att vara ditt autentiska jag, vi tror att detta gör oss till bättre människor i grupp så väl som individ . Vi omfamnar lika möjligheter för alla medarbetare. Vi vet att våra anställda är vår bästa tillgång och vi kommer att fortsätta att bygga och främja en miljö som gör att våra medarbetare kan känna sig inkluderade, värderade och hörda. Vi är fast beslutna att bygga och stödja en inkluderande och mångfaldig arbetsstyrka som verkligen återspeglar de globala samhällen vi verkar inom och som uppmuntrar människor från alla bakgrunder att söka.

 

Tjänsten:

Våra säljare ger en inkluderande, rolig och ärlig kundupplevelse som verkligen representerar varumärket Beyond Retro. De välkomnar kunder, guidar dem genom produkterna, svarar på frågor och ser till att kunderna får en fantastisk och inkluderande upplevelse! Beyond Retro har som mål att vara en shoppingupplevelse utöver det vanliga och vårt huvudfokus är alltid att göra kunden nöjd. Detta måste vara huvudfokus för alla som arbetar i företaget, oberoende av titel. Varje anställd kan tillfälligt placeras på butiksgolvet eller på lagret, så att kunna utföra tyngre lyft etc är att föredra. Utbildning kommer att ges under anställningen.

När du jobbar på golvet är du ansiktet utåt för Beyond Retro. Du förväntas generera försäljning och ge utmärkt kundservice som inkluderar att upprätthålla ett vänligt och professionellt sätt med alla kunder, hälsa på alla som kommer in, hjälpa och vägleda dem. Under ditt arbetspass kan du behöva jobba vid omklädningsrummen under perioder med hög trafik, utföra administrativa uppgifter, fylla på/ånga/rena produkter, packa upp/ner produkter och städa butiksgolvet/Kassaområdet/personalområdet och andra uppgifter som tilldelas av senior personal. Du kommer att ansvara för att hålla dig uppdaterad om alla säkerhetsrutiner för butiken.

Vad vi kan erbjuda dig:

- Karriärutvecklingsmöjligheter

- Förmånsprogram

- Rabatterade detaljhandelsförmåner

-Ett utmärkt EAP-program

-Friskvårdsförmåner

-En chans att hjälpa planeten


 

 

English : 


Our Company:

Welcome to Beyond Retro! We are home to a passionate all-star team of vintage and fashion experts committed to recycling while delivering a one-of-a-kind experience to our fashion-forward customers across Sweden, UK and globally with beyondretro.com. We offer a unique career path defined by creativity and paved with exciting, original fashion sourced from around the world.


Our Culture:

At Beyond Retro, we believe that encouraging you to be your authentic self makes us better. We embrace equal opportunities for all employees. We know that our people are our best asset and we will continue to build and foster an environment that allows our people to feel included, valued and heard. We are committed to constructing and supporting an inclusive and diverse workforce that truly reflects the global communities we operate within and encourages people from all backgrounds to apply.

 

 

The Position:

Our Sales Associates provide an inclusive, fun and authentic customer experience that truly represents the Beyond Retro brand. They welcome customers, guide them through the products, answer questions and make sure guests have an awesome and inclusive experience! Beyond Retro aims to be a shopping experience out of the ordinary and our main focus is always to make the customer happy. This must be the main focus of anyone who works in the company, independently of title. Every member of staff can temporarily be assigned to the shop floor or the Inventory dept. and should have adequate training for the job. Training will be provided during the employment.

When on the floor; You are the face of Beyond Retro. You will be expected to generate sales and provide excellent customer service which includes maintaining a  friendly and professional manner with all customers, greeting everyone who walks in, aid and guide them. During your shift, you may be required to run dressing rooms during high traffic periods, administrative duties, restock/steam/clean products, and clean the shop floor/backarea/personnel area, and any other tasks assigned by senior staff. You will be responsible to stay aware of all safety and security procedures for the shop.

 

What we can offer you:

-Career development opportunities

- Perk program

- Discounted retail benefits

- An excellent EAP program

- Wellness benefits

- A chance to help the planet

 

Please apply with a CV and covering letter email [email protected]