Beyond Retro Nordics - Assistant Store ManagerVårt Bolag:

Välkommen till Beyond Retro! Vi är hem till ett passionerat all-star-team av vintage- och modeexperter som är engagerade i återvinning och samtidigt levererar en unik upplevelse till våra kunder i Sverige, Finland, Storbritannien och globalt med beyondretro.com. Vi erbjuder en unik karriärväg definierad av kreativitet och kantad av spännande, originellt  mode från hela världen.

Vår kultur:

På Beyond Retro vill vi uppmuntra dig  att vara ditt autentiska jag, vi tror att detta gör oss till bättre människor i grupp så väl som individ . Vi omfamnar lika möjligheter för alla medarbetare. Vi vet att våra anställda är vår bästa tillgång och vi kommer att fortsätta att bygga och främja en miljö som gör att våra medarbetare kan känna sig inkluderade, värderade och hörda. Vi är fast beslutna att bygga och stödja en inkluderande och mångfaldig arbetsstyrka som verkligen återspeglar de globala samhällen vi verkar inom och som uppmuntrar människor från alla bakgrunder att söka.

Tjänsten:


Vi ser att du är en driven person som tycker om att arbeta i högt tempo. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att erbjuda en unik shoppingupplevelse för våra kunder. Du kommer arbeta tillsammans med Butikschefen där ni främjar personlig utveckling för att tillsammans med ert team nå butikens mål. Beyond Retro erbjuder ett hållbart alternativ till fast fashion och som en del av vårt team har du möjligheten att göra stor skillnad för butiken och vårt företag i helhet.

 

Vi är anslutna till Handels kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag och många andra förmåner för alla våra anställda. Välkommen att skicka in din ansökan på svenska eller engelska, vi ser fram emot att höra från dig!


Positionen:

Våra  assisterande butikschefer är fokuserade, hårt arbetande och energiska. Du kommer att bidra till att ge våra kunder en unik shopping- och produktupplevelse. Du kommer att arbeta tillsammans med butikschefen för att främja utvecklingen av dina medarbetare, och positiv tillväxt för butikens resultat. Beyond Retro erbjuder ett hållbart alternativ till fast fashion. Som en del av teamet har du möjlighet att göra skillnad för inte bara butiken utan för vår verksamhet som helhet.


Ansvar:

Leverera utmärkt service för att säkerställa en hög nivå av kundnöjdhet

Motivera teamet att uppfylla försäljnings- och operativa mål

Assistera med att kontrollera och hantera alla aspekter av den dagliga butiksdriften

Hjälp till att hålla våra medarbetare och våra kunder säkra och nöjda

En energisk och engagerad lagspelare som har en positiv inverkan på arbetsmiljön

Hitta sätt att förbättra vårt koldioxidavtryck som företag och dela det med oss!

Suppleant för butikschefen

Föredragna kvalifikationer/kompetenser:

- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i en detaljhandelsmiljö, helst i en arbetsledande eller assisterande chefsroll

- Starkt ledarskap och kund hanteringsförmåga

-Erfarenhet från modebranschen i detaljhandeln är meriterande

- Kundtjänst Inriktad

- Utmärkt kommunikations- och interpersonell förmåga

- En bra människa som bryr sig om sina medarbetare :)

Vad vi kan erbjuda dig:

- Karriärutvecklingsmöjligheter

- Förmånsprogram

- Rabatterade detaljhandelsförmåner

- Ett utmärkt EAP-program

-Friskvårdsförmåner

-En chans att hjälpa planeten

 

Our Company:

Welcome to Beyond Retro! We are home to a passionate all-star team of vintage and fashion experts committed to recycling while delivering a one-of-a-kind experience to our fashion-forward customers across Sweden, UK and globally with beyondretro.com. We offer a unique career path defined by creativity and paved with exciting, original fashion sourced from around the world.

Our Culture:

At Beyond Retro, we believe that encouraging you to be your authentic self makes us better. We embrace equal opportunities for all employees. We know that our people are our best asset and we will continue to build and foster an environment that allows our people to feel included, valued and heard. We are committed to constructing and supporting an inclusive and diverse workforce that truly reflects the global communities we operate within and encourages people from all backgrounds to apply.


The Position:

Our Assistant Store Managers are focused, hardworking and energetic. You will help bring a unique shopping and product experience to our customers. You will work alongside the Store Manager to promote the development of your people, and positive growth for store results. Beyond Retro is dedicated to providing a sustainable solution to fast fashion. As part of the team you have the opportunity to make a difference to not only the store but to our business as a whole.


Responsibilities:

-Deliver excellent service to ensure high levels of customer satisfaction

- Motivate the team to meet sales and operational objectives

- Assist in controlling and managing all aspects of the day-to-day store operations

- Assist in keeping our people and our customers safe and happy

- An energetic and engaged team player who has a positive impact on the work environment

- Find ways to improve our carbon footprint as a company and share it with us!

- Deputize for the Store Manager

Preferred Qualifications/Competencies:

- A minimum of 2 years’ experience working in a retail environment, ideally in a supervisory or assistant managerial role

- Strong leadership and customer management abilities

- Experience in the retail fashion industry would be an asset

- Customer service-oriented

- Excellent communication and interpersonal skills

- A good human who cares about their peers:)

What we can offer you:

- Career development opportunities

- Perk program

- Discounted retail benefits

- An excellent EAP program

- Wellness benefits

- A chance to help the planet